امروز :سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایۀ سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایۀ سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور ۱۸۰ نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون که ۱۵ سوال داشت اجرا […]

دانلود پایان نامه تأثیر کلاس بندی بهینه در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه تأثیر کلاس بندی بهینه در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در این تحقیق ما در پی پاسخ این سوال هستیم که کلاس بندی بهینه چیست و چه تأثیری در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد. دبستان خانه شاگرد و معلم و محلی است که بنای زندگی اطفال در آن پی ریزی می شود و یادگارهای گوناگون از دوره پرشور و هیجان طفولیت در خاطره ها به جای می گذارد. در همین خانه بزرگ است که مغز کوچک اطفال شکل اجتماعی می گیرد و به آهنگ با انضباط زندگی آشنا می شود. […]

دانلود تحقیق خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

دانلود تحقیق خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی بدون شک ابراز محبت و مهرورزی به شیوه های مختلف صورت می گیرد و فقط یک موضوع عاطفی و روانی نبوده و به تمام جنبه ها و زوایای زندگی یک فرد مربوط می شود. بنابراین ابراز محبت می تواند به شکل های مختلفی بروز نماید که مشخص ترین آن تأثیر روانی و عاطفی است، اما درصد بسیار زیادی از ابراز محبت می تواند به صورت جنبه های مادی باشد. باید توجه داشت که ابراز محبت باید در تمام جنبه های آن مورد توجه قرار بگیرد، چه مادی و چه […]

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مقطع ابتدایی شهرستان مرند

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مقطع ابتدایی هدف تحقیق سلامت روانی مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی مدارس ابتدای شهرستان مرند است. تحقیقات انجام شده نشان دهنده آن است که والدین بخصوص مادران عکس العمل و واکنشهای شدیدی نسبت به عقب ماندگی کودکان نشان می دهند که این واکنشها مسائل عاطفی نامناسب به همراه اختلال هیجانی برای کودک و خانواده بوجود می آورد. بنابراین برای سلامت روانی مادران کودک عقب مانده ذهنی واقعیتی انکار ناپذیر است و رسیدن به این هدف که آیا داشتن فرزند عقب مانده […]

دانلود پایان نامه راهکارهای ایجاد شادی و نشاط در جوانان با بکارگیری الگوهای دینی و تبیین افق های روشن بین سنین (30-18 سال) شهرستان مرند

دانلود پایان نامه راهکارهای ایجاد شادی و نشاط در جوانان با بکارگیری الگوهای دینی و تبیین افق های روشن بین سنین (۳۰-۱۸ سال) شهرستان مرند نشاط در جوانان با بکارگیری الگوهای دینی اختلاف نظر دارند تا جائی که برخی از آنها دین را از علتهای اساسی بیماریهای روحی می دانند، اظهار داشت: در رأس آنها فروید است که معتقد است “ادیان بشری توهمی بیشس نیستند و این منجر به انواع بیماریهای روحی برای انسان    شود.” غم و شادی دو روی یک سکه هستند بشر همیشه در زندگی در جستجوی شادی بوده و شاد زیستن آرزوئی همیشگی برای انسان بوده است. […]

دانلود پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار دانشگاه پیام نور تبریز

دانلود پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار ویژگی های فردی و شدت نشانه های افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی در بکارگیری راهبردهای مقابله ای موثر است (شاهمیری، قریشی زاده، ۱۳۸۵). طبق نظریه تبادلی لازاروس و فلکمن، افسردگی پیامد تنیدگی هایی است که از یک مقابله مناسب و موفقیت آمیز محروم مانده است. بکارگیری راهبردهای مقابله ای مختلف، نتایج متفاوتی در سلامتی روانی افراد دارد. محققان دریافته اند که بیماران با افسردگی شدیدتر بیشتر از راهبردهای عاطفه مدار و ناسازگارانه استفاده می کنند که با احساس ناامیدی و کاهش […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه برونگرایی و درونگرایی و مصرف سیگار در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد پزشکی تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه برونگرایی و درونگرایی و مصرف سیگار در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد پزشکی تهران مصرف سیگار در دانشجویان یکی دیگر از عوامل مهم دخیل در شروع و تداوم ویژگی های شخصیتی افراد می باشد که به طرق مختلفی بر شروع، تداوم، میزان مصرف و سبک مصرف سیگار تأثیر می گذارند؛ در حقیقت یکی از مهمترین همبسته های اعتیاد، صفات و ویژگی های پایدار شخصیتی می باشد که می تواند ماهیت بهنجار یا نابهنجار داشته باشد (رضوانفرد و همکاران، ۱۳۸۶). یکی از ویژگی های شخصیتی اصلی در افراد بُعد درونگرایی و برونگرایی می باشد (پروین، […]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی همدان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی بین اضطراب و مکانیسم های دفاعی پرستاران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۰۰ پرستار بیمارستان های همدان (۵۱ زن و ۴۹ مرد)، پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر و پرسشنامه ی سبک های دفاعی را تکمیل کردند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به کمک فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون های t، همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مکانیسم های دفاعی رابطه ی معناداری با اضطراب دارند. مکانیسم های دفاعی در […]

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد. سلامت روانی در توزیع و تشریح عملکرد رفتار افراد متغیرهای مهمی تلقی می گردد زیرا این متغیر می تواند به عنوان عوامل تسهیل کننده پیشرفت یا یک عامل بازدارنده پیشرفت و کسب مهارتهای جدید عمل کند وقتی که فرد متقاعد شود که پیروزی و شکست در فعالیتهایش به خودش وابسته است با انگیزه ها یهتری دست به فعالیت می زند و از طرف دیگر […]

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیر شاعر

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیر شاعر سلامت روان شاعران مقوله ای حائز اهمیت است، چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچکس پوشیده نیست. در این راه بزرگان ادبی و مذهبی ما از دیرباز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند. مولوی می فرماید: تن زجان وجان زتن مستور نیست                       لیک کس را دید جان دستور نیست از جمله عوامل مؤثر و ایجاد کننده سلامت روان هنر و در اینجا منحصراً شعر می باشد. افراد به وسیله بیان آنچه که می خواهند به شکل سمبولهای کلامی، نه تنها از انرژی منفی […]