امروز :یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق

بانک تحقیقات دانشجویی

آرشیو مطالب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران بررسی رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد نفر از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر ۴۵/۲ است. به منظور تعیین […]

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیتهای دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلام شهر

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیتهای دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلام شهر در این تحقیق به بررسی رابطۀ هوش و خلاقیتهای دانش آموزان دختر و پسر و همچنین مقایسۀ بهرۀ هوشی آنها پرداخته شده است. جامعه آماری ما در این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می باشد. حجم نمونه ما در این تحقیق ۱۰۰ نفر می باشد که از این ۱۰۰ نفر، ۵۰ نفر پسر و ۵۰ نفر دختر می باشند. و جهت انتخاب نمونه ها از نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت […]

پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزان شهر یزد

دانلود پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزان شهر یزد هوش هیجانی نوع دیگر باهوش بودن است و شامل درک احساسات خود، برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. هوش هیجان توانایی کنترل حالتهای اضطراب آور و کنترل واکنش هاست. با توجه به اهمیت هیجان در زندگی لزوم دسترسی به ابزار سنجش مناسب در این زمینه وجود دارد که متناسب با فرهنگ و جامۀ ایرانی قابل کاربرد باشد. این به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. بطور کلی، هوش هیجان یک مهارت اجتماعی است، و شامل همکاری با سایر […]