امروز :یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه کاربرد آمار در روانشناسی و روشهای مورد استفاده
کد محصول:   264
قیمت محصول:   48800 تومان
تعداد صفحه:   130 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   1.755 مگابایت
پسورد:   ندارد
پایان نامه کاربرد آمار در روانشناسی و روشهای مورد استفاده
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   48800 تومان
تعداد صفحه:   130 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه کاربرد آمار در روانشناسی و روشهای مورد استفاده

هدف از تحقیق حاضر تعیین چگونگی کاربرد آمار در روانشناسی و روش های مورد استفاده است. هویت یابی فردی دانش آموزان دختر دوره ی دبیرستان و رابطه آن با عزت نفس، شاخه ای از علم روانشناسی است که روابط عوامل مختلف با هویت یابی فردی دانش آموزان دختر دوره ی دبیرستان و طی آن رابطه عزت نفس با هویت فردی دانش آموزان بررسی شده است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، تحقیق حاضر به شیوه ی توصیفی-همبستگی اجرا شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان اردبیل می باشد. نمونه آماری شامل ۳۵۷ نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی بود که با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.

کاربرد آمار در روانشناسی و روشهای مورد استفاده

داده ها با استفاده از پرسشنامه های هویت یابی (OMEIS)، عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته، استفاده شد. برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل تحصیلی استفاده شد. کلیه ی اطلاعات از نوجوانان دختر شهرستان اردبیل که در گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال قرار داشتند، در سال ۱۳۹۰ گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت یابی فردی دانش آموزان با متغیرهای عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنی دار و مثبت دارد.

از طرف دیگر بین هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به سطح تحصیلات پدر و مادر و اشتغال مادران تفاوت معنی داری مشاهده نشد یعنی بین تحصیلات والدین با هویت یابی نوجوانان همبستگی وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول

۱-۱- تعریف آمار ……………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- ویژگی های کلی آمار ………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- آمار مدرن ………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳-۱- ویژگی های آمار مدرن ………………………………………………………………. ۵

۱-۴- نگاه کلی به آمار در روانشناسی ……………………………………………………… ۶

۱-۵- وظایف نظام آماری ………………………………………………………………………. ۶

۱-۶- آمار در بهداشت …………………………………………………………………………. ۷

۱-۷- تعریف روانشناسی ……………………………………………………………………… ۷

۱-۸- تحقیقات روان شناسی و انواع آن …………………………………………………….. ۸

۱-۹- مطالعات همبستگی ……………………………………………………………………. ۱۱

۱-۱۰- مطالعات طولی ………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱۱- شبیه سازی رایانه ای ………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۲- انتقاد و روانشناسی مدرن …………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۳- زیرشاخه‌های روان‌شناسی …………………………………………………………. ۱۴

۱-۱۴- علم روانشناسی ……………………………………………………………………… ۱۴

۱-۱۵- تعریف روان سنجی …………………………………………………………………… ۱۵

۱-۱۶- اهمیت استفاده از روش های آماری در روانشناسی …………………………….. ۱۵

۱-۱۷- اهمیت استفاده از روان سنجی …………………………………………………….. ۱۵

۱-۱۸- کاربردهای روان سنجی و اندازه گیری ……………………………………………… ۱۶

۱-۱۹- هدف استفاده از آمار استنباطی ……………………………………………………. ۱۷

فصل دوم کلیّات ومفاهیم

۲-۱- مفاهیم اساسی آمار در روانشناسی ……………………………………………….. ۱۹

۲-۲- گسترش نقش آمار در داده های آماری ……………………………………………… ۱۹

۲-۳- داده ها ………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۱- مشخصه های مجموعه های داده ها …………………………………………….. ۲۱

فصل اول

۲-۳-۲- منابع داده ها …………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۳- منابع داخلی و خارجی ……………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۴- احتیاط های لازم درباره استفاده از منابع داده ها ……………………………….. ۲۲

۲-۳-۵- مطالعات آزمایشی وغیر آزمایشی برای داده ها ………………………………… ۲۳

۲-۳-۶- جمع آوری داده ها ………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۷- خطا در داده ها ……………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۸- آگاهی از علم آمار در روانشناسی ……………………………………………….. ۲۴

۲-۴- سوال در باره ارائه دروس آمار ………………………………………………………… ۲۵

۲-۵- کمی سازی درروان شناسی وعلوم تربیتی ……………………………………….. ۲۶

۲-۶- کاربرد گسترده روش های آماری در زمینه آزمون روان شناختی …………………. ۲۷

۲-۷- تحلیل عاملی …………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۷-۱- درک مفهومی تحلیل عاملی و کاربرد آن …………………………………………. ۳۰

۲-۷-۲- تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی ………………………………………….. ۳۱

۲-۷-۲-۱- تعیین سازه ……………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۷-۲-۲- تلخیص داده ها ……………………………………………………………………. ۳۲

۲-۸- آمار در روانشناسی به عنوان مطالعه جوامع ……………………………………….. ۳۲

۲-۹- آمار بعنوان مطالعه تغییر(پراکندگی) ……………………………………………….. ۳۴

۲-۱۰- توزیع طبیعی ………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۱- نمونه ها ونمونه گیری ……………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۱-۱- اصول اساسی نمونه گیری ………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۱-۱-۱- نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………….. ۴۳

الف) قرعه کشی …………………………………………………………………………….. ۴۴

ب) جدول انتخاب تصادفی …………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۱-۱-۲- نمونه گیری منظم ………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۱-۱-۳- نمونه گیری طبقه ای …………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۱-۱-۴- نمونه گیری تصادفی خوشه ای ………………………………………………. ۴۷

۲-۱۱-۱-۵- نمونه گیری در دسترس ………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۱-۱-۶- نمونه گیری هدفدار ……………………………………………………………… ۴۹

فصل دوم: کلیّات و مفاهیم

۲-۱۲- آمار توصیفی …………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱۲-۱- تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار …………………………….. ۵۰

۲-۱۲-۱-۱- جدول بندی داده های اسمی و رتبه ای ……………………………………… ۵۰

الف) جدول بندی داده های یک متغیری ……………………………………………………. ۵۰

ب) جدول بندی داده های چند متغیری …………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۲-۱-۲- جدول توزیع فراوانی در داده های دارای مقیاس نسبی و فاصله ای ………. ۵۱

۲-۱۲-۱-۳- توزیع فراوانی طبقه بندی شده ………………………………………………… ۵۱

۲-۱۲-۱-۴- حدود واقعی طبقه ها …………………………………………………………… ۵۱

۲-۱۲-۱-۵- رسم نمودار ها و منحنی ها …………………………………………………… ۵۲

۲-۱۲-۱-۵-۱- نمودار چند ضلعی …………………………………………………………….. ۵۲

۲-۱۲-۱-۵-۲- نمودار هیستوگرام (ستونی) ………………………………………………. ۵۳

۲-۱۲-۱-۵-۳-  نمودار فراوانی متراکم (تجمعی) یا منحنی گالتون …………………….. ۵۳

۲-۱۲-۱-۵-۴- نمودار میله ای ………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۲-۱-۵-۵- نمودار دایره ای ………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۲-۲- شاخص های مرکزی ………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۲-۲-۱- نما …………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۲-۲-۲- میانه ………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۲-۲-۳- میانگین مرکب …………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۲-۳- شاخص های پراکندگی …………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۲-۳-۱- انحراف چارکی …………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۲-۳-۲- انحراف استاندارد ………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۲-۳-۳- توزیع طبیعی …………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۲-۴- همبستگی ………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۲-۵- انواع ضرایب همبستگی …………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۲-۵-۱- حالتی که دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری رتبه ای باشد ……… ۵۹

أ . ضریب همبستگی کرامر و فی …………………………………………………………… ۶۰

ب . ضریب توافقی c ……………………………………………………………………………

ج. ضریب همبستگی لاندا ………………………………………………………………….. ۶۱

د. ضریب همبستگی تاو گودمن کروسکال ………………………………………………… ۶۱

آمار در روانشناسی ……………………………………………………………………………

۲-۱۲-۵-۲- ضریب همبستگی در حالتی که دو متغیر دارای مقیاس رتبه ای باشند …. ۶۱

الف. ضریب همبستگی گاما ………………………………………………………………… ۶۲

ب. ضریب همبستگی تاو کندال b …………………………………………………………..

ج. ضریب همبستگی تاو کندال …………………………………………………………….. ۶۲

د- ضریب  همبستگی d سامرز …………………………………………………………….. ۶۳

۲-۱۲-۵-۳- ضریب همبستگی در حالتی که دو متغیر فاصله ای نسبی باشد ………… ۶۳

الف. ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………. ۶۳

ب. ضریب همبستگی اسپیرمن …………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱۲-۵-۳- متغیرهایی با مقیاس اسمی – رتبه ای و متغیرهای با مقیاس فاصله ای – نسبی

الف. ضریب همبستگی چند رشته ای …………………………………………………….. ۶۴

فصل دوم: کلیّات و مفاهیم

۲-۱۲-۵-۴- سایر ضرایب همبستگی ……………………………………………………….. ۶۵

الف. ضریب همبستگی کاپای کوهن ………………………………………………………. ۶۵

ب. ضریب همبستگی چند حالتی ………………………………………………………….. ۶۵

۲-۱۲-۶- ضریب تعیین ………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۳- آمار استنباطی ………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۳-۱- خطاهای نمونه گیری ………………………………………………………………. ۶۷

۲-۱۳-۲- آزمون فرض …………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۱۳-۳- آزمون های یک دامنه و دو دامنه ………………………………………………… ۶۹

۲-۱۳-۴- خظاهای نوع اول ودوم ……………………………………………………………. ۶۹

۲-۱۳-۵- گروههای مستقل و همبسته ……………………………………………………. ۷۰

۲-۱۳-۶- آمار پارامتریک وغیر پارامتریک …………………………………………………….. ۷۰

۲-۱۳-۷- استفاده از توزیع t در آزمون فرضیه ………………………………………………. ۷۱

۲-۱۳-۷-۱- آزمون فرض درباره میانگین جامعه …………………………………………….. ۷۲

۲-۱۳-۷-۲- آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل ………………………. ۷۳

۲-۱۳-۷-۳- آزمون t برای گروه های همبسته …………………………………………….. ۷۳

۲-۱۳-۸- آزمون خی دو (مجذور کا) ………………………………………………………. ۷۴

۲-۱۳-۸-۱- تصحیح خی دو ………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۱۳-۸-۲- آزمون تک متغیری مجذور کای ………………………………………………… ۷۶

۲-۱۳-۸-۳- شرایط کاربرد آزمون تک متغیری X2 …………………………………………..

۲-۱۳-۸-۴- آزمون مجذور خی در طبقه بندی های دوطرفی ……………………………. ۷۸

۲-۱۳-۸-۵- محاسبه ضریب همبستگی از طریق مجذورکای ……………………………. ۷۹

۲-۱۳-۸-۶- محدودیت های استفاده از آزمون خی دو ……………………………………. ۷۹

۲-۱۴- پارامترها و برآوردها ………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۱۵- متغیرها و طبقه بندی آنها ………………………………………………………….. ۸۰

۲-۱۶- تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. ۸۷

۲-۱۷- مفاهیم اساسی عزت نفس و هویت یابی ………………………………………. ۸۹

۲-۱۷-۱- مفهوم هویت ……………………………………………………………………… ۹۱

۲-۱۷-۲- تعریف مفهومی عزت نفس ……………………………………………………… ۹۲

۲-۱۷-۳- تعریف مفهومی هویت یابی …………………………………………………….. ۹۲

۲-۱۷-۴- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی …………………………………………….. ۹۲

۲-۱۷-۵- متغیرهای جامعه شناختی …………………………………………………….. ۹۳

۲-۱۷-۶- بررسی هویت یابی و عزّت نفس ………………………………………………. ۹۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- جامعه ی آماری ………………………………………………………………………. ۹۸

۳-۲- نمونه ی آماری ، آزمودنی ها و چگونگی گزینش …………………………………. ۹۸

۳-۳- آزمون عزّت نفس روزنبرگ ……………………………………………………………. ۹۹

۳-۴- پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته …………………………………….. ۹۹

۳-۵- شیوه ی جمع آوری داده ها ………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۶- روش های آماری …………………………………………………………………….. ۱۰۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

یافته های توصیفی ……………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۱- توزیع دانش آموزان در  نمونه ی مورد بررسی …………………………………… ۱۰۳

۴-۲- توزیع نمونه مورد بررسی برحسب در قیدحیات بودن والدین دانش آموزان …… ۱۰۴

۴-۳- توزیع نمونه ی مورد بررسی برحسب پایه های تحصیلی ……………………… ۱۰۵

– بررسی هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به تحصیلات پدر …………………. ۱۱۲

آمار در روانشناسی ……………………………………………………………………….

۴-۴- توزیع نمونه ی مورد بررسی بر حسب سن ……………………………………… ۱۰۶

۴-۵- توزیع میزان تحصیلات والدین نمونه مورد بررسی ……………………………….. ۱۰۷

۴-۶- توزیع میزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسی …………………………………. ۱۰۸

۴-۷- بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه ،عزّت نفس ………………………. ۱۰۹

۴-۸- بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه ، هویت یابی فردی ……………… ۱۱۰

۴-۹- بررسی همبستگی بین عزت نفس و هویت یابی فردی دانش آموزان ………. ۱۱۱

۴-۱۰- بررسی هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به تحصیلات پدر …………… ۱۱۲

آمار در روانشناسی ………………………………………………………………………

۴-۱۱- بررسی هویت یابی فردی دانش آموزان با توجه به تحصیلات مادر …………. ۱۱۵

۴-۱۲- رابطه بین پیشرفت تحصیلی وهویت یابی فردی دانش آموزان ……………… ۱۱۸

۴-۱۳- بررسی اشتغال مادر وهویت یابی فردی دانش آموزان ………………………. ۱۱۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مباحث ……………………………………………………………………………………. ۱۲۳

محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………. ۱۲۶

منابع فارسی ……………………………………………………………………………. ۱۲۷

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………. ۱۲۹

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه کاربرد آمار در روانشناسی و روشهای مورد استفاده
دانلود:  
قیمت محصول:   48800 تومان
تعداد صفحه:   130 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<