امروز :یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی همدان
کد محصول:   520
قیمت محصول:   13950 تومان
تعداد صفحه:   64 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   4.489 مگابایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی همدان
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات اگر به هر دلیلی امکان خرید آنلاین را ندارید می توانید از طریق کارت به کارت و فایل مورد نظرتان را به ایمیلتان ارسال میکنیم..
دانلود:  
قیمت محصول:   13950 تومان
تعداد صفحه:   64 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی

بین اضطراب و مکانیسم های دفاعی پرستاران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۰۰ پرستار بیمارستان های همدان (۵۱ زن و ۴۹ مرد)، پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر و پرسشنامه ی سبک های دفاعی را تکمیل کردند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به کمک فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون های t، همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مکانیسم های دفاعی رابطه ی معناداری با اضطراب دارند.

مکانیسم های دفاعی در پرستاران

سبک های دفاعی غیر انطباقی، تحریف تصویر خود قربانگری همبستگی مثبت با اضطراب دارند. در حالی که سبک دفاعی انطباقی، همبستگی منفی با اضطراب دارد. همچنین بین مکانیسم های دفاعی زن و مرد تفاوت معنا داری وجود نداشت. از بین متغیرهای بررسی شده ی پژوهش حاضر، سبک دفاعی انطباقی و سبک دفاعی خود قربانگری، اضطراب را پیش بینی می کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق و همچنین ادبیات پژوهشی که در این زمینه موجود است، این پژوهش با هدف بررسی رابطه مکانیسم های دفاعی پرستاران با اضطراب حالت-صفت انجام می گیرد. با توجه به این هدف، سؤال پژوهش حاضر این است که مکانیسم های دفاعی چه رابطه ای با اضطراب حالت-صفت دارند و تا چه اندازه می تواند اضطراب حالت-صفت را پیش بینی کند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

اختلالات روانی از جمله اضطراب شدید، بر زندگی میلیون ها نفر از مردم تأثیر گذاشته است و با هزینه ی مراقبت های بهداشتی ارتباط مستقیم دارد (ایزدی، ۱۳۸۱). بروز هر نوع اضطراب می تواند به ضعف تمرکز و اختلال حواس منجر شود که تأثیر مخربی بر عملکرد افراد از جمله مکانیسم های دفاعی پرستاران دارد (بهشتی، ۱۳۷۷).

شغل پرستاری با توجه به محیط شغلی یعنی بیمارستان، همواره در معرض اضطراب هایی است که روحیه پایین قشر را تحت تأثیر قرار می دهد. در نتیجه تجربه ی این اضطراب ها، منجر به استفاده از انواع مکانیسم های دفاعی از سوی پرستاران می شود. این تنیدگی ها و اضطراب ها در محل کار، هم برای فرد و هم برای افراد دیگر موجب خسارت ها و زیان های فراوان می شود و سلامت پرستاران به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بیماران، بر اثر استرس و اضطراب شغلی در معرض خطر قرار می گیرد.

پژوهش حاضر، در پی این است که با شناسایی این عوامل اضطراب آور شغلی، تا حدودی این عوامل را کاهش دهد و در ارتقاء سلامت روانی پرستاران مفید واقع شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………… ۹

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….. ۱۰

فرضیه ها و سؤال پژوهش………………………………………………………………….. ۱۰

تعاریف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱۴

مفاهیم اضطراب و مکانیسم های دفاعی پرستاران ……………………………………. ۱۵

اضطراب صفت – حالت……………………………………………………………………. ۱۶

دیدگاه صاتحبنظران در خصوص اضطراب و منشاء آن………………………………. ۲۴

نظریه روانکاوی فروید………………………………………………………………………. ۲۵

دیدگاه سالیوان……………………………………………………………………………….. ۲۶

دیدگاه اتورنک………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه پرز………………………………………………………………………………………. ۲۷

اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………… ۲۷

دیدگاه الیس………………………………………………………………………………….. ۲۸

دیدگاه گلاسر………………………………………………………………………………… ۲۹

تبیین شناختی (نظریه های شناختی)………………………………………………………. ۲۹

نظریه زیست شناختی………………………………………………………………………… ۳۰

فرضیه های مربوط به مکانیسم های مغز………………………………………………….. ۳۰

نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………. ۳۲

مکانیسم های دفاعی من در نظریه  فروید………………………………………………… ۳۲

تلاش های دیگر در زمینه مکانیسم های دفاعی پرستاران ……………………….. ۳۵

ب) پژوهش های خارجی………………………………………………………………….. ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………. ۴۱

جامعه ی آماری………………………………………………………………………………. ۴۱

نمونه ی آماری……………………………………………………………………………….. ۴۱

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………. ۴۱

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………….. ۴۲

اعتبار و روایی…………………………………………………………………………………. ۴۳

پرسشنامه ی سبک های دفاعی……………………………………………………………. ۴۴

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………. ۴۵

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۴۷

الف: یافته های توصیفی…………………………………………………………………….. ۴۷

ب: یافته های استنباطی……………………………………………………………………… ۴۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….. ۵۸

محدودیت های پژوهشی……………………………………………………………………. ۶۰

پیشنهادهای کاربردی پژوهش…………………………………………………………….. ۶۰

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………… ۶۲

فهرست جداول

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها در پرسشنامه های پژوهش    ۴۷

جدول ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد جنسیت و سبک های دفاعی در آزمودنی ها   ۴۸

جدول ۴-۳: ضرایب همبستگی بین اضطراب و سبک های دفاعی                       ۴۹

جدول ۴-۴: سهم سبک های مکانیسم های دفاعی پرستاران در پیش بینی اضطراب

جدول ۴-۵: میزان استاندارد و غیر استاندارد برای سبک دفاعی

جدول ۴-۶: بررسی آزمون نمونه های منتقل……………………………………………. ۵۲

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه ی اضطراب (حالت و صفت) و مکانیسم های دفاعی پرستاران در بیمارستان های دولتی همدان
دانلود:  
قیمت محصول:   13950 تومان
تعداد صفحه:   64 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<