امروز :پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   تحقیق عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز
کد محصول:   1168
قیمت محصول:   2800 تومان
تعداد صفحه:   31 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   173 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   2800 تومان
تعداد صفحه:   31 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز پرداخته شده است. از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز که حداقل یکبار در پایه سوم مردود شده بودند، بطور تصادفی ۲۰۰ نفر انتخاب شدند. برای جمع  آوری اطلاعات از دو مقیاس سنجش عوامل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی یا ۹۵ متغیر استفاده شده است. تحلیل عوامل نشان داد که ۶ عامل قابل استخراج است. عوامل استخراج شده روی هم در ۸/۴۳ درصد واریانس افت تحصیلی را تبیین می کرد.

این عوام به ترتیب واریانس تبیین شده عبارتند از: مسائل ناشی از معلم و تدریس، مسائل مربوط به خانواده، مشکلات ناشی از برنامه ریزی درسی، مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموز، مسائل عمومی و مشکلات ناشی از مدیریت آموزشی، همه عوامل استخراج شده از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار بودند. ضرایب همبستگی عوامل ششگانه با تعداد سالهای مردودی نیز در سطح مورد انتظار معنی دار بودند.

مقدمه

یکی از مشکلات شایع نظام های آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته و عقب مانده یا در حال رشد، پدیده شکست تحصیلی است که به صورت مردودی، تجدیدی، تکرار پایه و ترک تحصیل داوطلبانه یا اجباری ظاهر می شود. نگرانی و علاقه نسبت به مطالعه این پدیده و کشف علل آن توجه اندیشمندان بسیاری را به خود معطوف نموده است. بخش اعظم این توجه ناشی از زیانهای مالی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است که متوجه دولتها و خانواده ها می شود این مشکل از دیرباز گریبانگیر نظام آموزشی کشور ما نیز بوده است.

تلاش برای شناسایی و کشف عوام مهم افت تحصیلی و شناخت بیشتر این پدیده، ضروری به نظر می رسد. زیرا که ارائه راهبردهای کاربردی و اقدامات عملی جهت کاهش ضایعات ناشی از افت تحصیلی و خسارتهای سنگین اقتصادی و فرهنگی ناشی از آن، مستلزم تحقیق و پژوهش های گسترده ای در این زمینه است.

بطور کلی عوامل متعدد و پیچیده ای سبب افت تحصیلی می شوند. پژوهش هایی که در داخل کشور پیرامون این مسئله صورت گرفته است بیشتر جنبه توصیفی داشته و کمتر به ریشه ها و عوامل موجده آن توجه داشته اند. پژوهش حاضر برای فراهم نمودن پاسخ به این پرسش که «چه عواملی باعث افت تحصیلی دختران در پایه سوم راهنمایی می شود» طراحی و اجرا شده است.

بازنگری پیشینه تحقیق

امروزه یکی از بحرانهای نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف، بویژه کشورهای جهان سوم، مساله افت و شکست تحصیلی است. بسیاری از محققان، جامعه شناسان و روانشناسان بر حسب دیدگاههای خاص خود به این مساله نگریسته و این پدیده را مورد پژوهش و بررسی قرار داده اند. در اینجا به برخی از تحقیقات انجام گرفته در داخل و چه در خارج از کشور اشاره ای می کنیم.

مهمترین عاملی که معلمین در مورد علت مردودی دانش آموزان ذکر می کنند در درجه اول مسائل خانوادگی و اجتماعی، و سپس به ترتیب عدم توانایی و عدم کوشش است. در صورتی که دانش آموزان به ترتیب اهمیت در درجه اول به عدم کوشش خود و درجه دوم به مسایل خانوادگی و اجتماعی و در درجه سوم به عدم توانایی خویش اشاره می کنند. معلمین همچنین علل شکست پسران را در درجه اول به عدم توانایی و بعد به مسایل خانوادگی – اجتماعی و عدم کوشش نسبت داده اند.

در مورد دختران علل شکست را ابتدا مسائل خانوادگی و اجتماعی و در درجه دوم عدم توانائی و درجه سوم عدم کوشش نسبت داده اند. می توان گفت دختران بیش از پسران علت عدم موفقیت خود را به عوامل بیرونی نسبت داده اند، در حالیکه پسران بیشتر علت عدم موفقیت خود را عوامل درونی نسبت داده اند. نتیجه مطالعات پیشین نیز نشان داده است که در دختران چنین تمایلی وجود دارد که بیشتر به عوامل بیرونی توجه کنند بطور کلی دختران توانایی خود را کمتر از پسران ارزیابی می کنند.

نتیجه گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در مدارس راهنمایی دخترانه شهر اهواز بود. همانطور که در بخش یافته های تحقیق ملاحظه شد با استفاده از روش تحلیل عوامل که روی داده پژوهش انجام گرفت ۶ عامل به عنوان عوامل مهم افت تحصیلی مشخص و استخراج گردید. عناوین عوامل فوق به ترتیب عبارت بودد از: مسائل ناشی از معلم و تدریس، مسائل مروبط به خانواده، مسائل مربوط به برنامه ریز درسی، سلامت جسمانی و روانی دانش آموز، مسائل عمومی و مشکلات ناشی از مدیریت آموزشی. در مجموع عوامل شش گانه فوق به میزان ۸/۳۸ درصد از کل واریانس افت تحصیلی را توجیه می کنند.

در ارتباط با پایایی و اعتبار عوامل شش گانه بدست آمده لازم به ذکر است که پایایی هر شش عامل بالاتر از ۷۵/۰ بوده است، که از طریق روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) محاسبه شده اند. برای اعتبار عامل ها، هر شش عامل با تعداد مردودی دانش آموزان همبسته شد که همبستگی هر شش عامل در سطح ۰۵/۰> P معنی دار بوده است.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲

تعاریف اصطلاحات و متغیرها……………………………………………………………….. ۳

بازنگری پیشینه تحقیق………………………………………………………………………… ۴

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. ۷

سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………….. ۷

روش تحقیق و تحلیل داده ها………………………………………………………………… ۸

جامعه آماری و روش نمونه برداری…………………………………………………………. ۸

ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………….. ۹

پایائی پرسشنامه افت تحصیلی……………………………………………………………… ۱۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۲۳

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………… ۲۷

فهرست جداول

جدول ۱: ماده های عامل۱- مربوط به مسائل ناشی از معلم و تدریس                    ۱۳

جدول ۲: ماده های عامل۲- مسائل مربوط به خانواده دانش آموز…………………… ۱۴

جدل ۳: ماده های عامل۳ – مشکلات ناشی از برنامه ریزی درسی………………….. ۱۵

جدول ۴: ماده های عامل۴- مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان ۱۶

جدول ۵: ماده های عامل ۵- مسایل عمومی…………………………………………….. ۱۷

جدول ۶: ماده های عامل ۶- مشکلات ناشی از مدیریت آموزشی………………….. ۱۸

جدول ۷: ضرایب همبستگی بین عوامل ششگانه افت تحصیلی………………………. ۱۹

جدول ۸: خلاصه نتایج رگرسیون چند مرحله ای متغیرهای پیش بینی                   ۲۲

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   تحقیق عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز
دانلود:  
قیمت محصول:   2800 تومان
تعداد صفحه:   31 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<