امروز :یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها
کد محصول:   513
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   91 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   331 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات اگر به هر دلیلی امکان خرید آنلاین را ندارید می توانید از طریق کارت به کارت و فایل مورد نظرتان را به ایمیلتان ارسال میکنیم..
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   91 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها

موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطه اضطراب امتحان دانش آموزان با نحوه عملکرد محصلین در امتحان می باشد. در بخش نظری روند کار این بود که ابتدا به تعریف و مسایل کلی در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان آن با تکیه بر دیدگاه شناختی بپرداختیم و در ارتباط با اضطراب بعنوان یک حالت و خصیصه ثابت بحث شد. روشی که این تحقیق بدان متکی است روش کتابخانه ای است. در نهایت آنچه را که بر اساس ابزارهای تحقیق دریافتیم این است که:

بین سطح اضطراب و نحوه عملکرد دانشجویان و دانش آموزان رابطه معنی دار معکوس وجود دارد. سطح اضطراب دانش آموزان و دانشجویان ضعیف بیشتر از دانش آموزان قوی است. از آنجا که اضطراب در یادگیری در تحول ذهنی فرد تأثیر عمده دارد لازم است که آموزشهای خانوادگی در ارتباط با نیازهای جوانان، تغییر ساختار برنامه های تحصیلی، تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به خود و تواناییهای خود در عوامل مدرسه صورت پذیرد و این امر ضرورت وجود مشاوره را ایجاب می نماید.

درمان گروهی اضطراب امتحان

هالريود (۱۹۷۶) در مطالعه خود با نام (شناخت و حساسیت زدایی در درمان گروهی اضطراب امتحان) ۴۸ آزمودنی داوطلب مبتلا به اضطراب امتحان را به طور تصادفی در یکی از گروههای درمانی الف) شناخت، درمانی ب) حساسیت زدایی منظم. ج) ترکیب شناخت درمانی و حسیاسیت زدایی منظم. د) گروه کنترل، مورد مطالعه قرار داد.

۱۲ آزمودنی نیز در یک لیست انتظار قرار گرفتند. اضطراب امتحان براساس شاخص های خودسنجی و در یک موقعیت امتحان فرضی قبل از درمان، پایان درمان و یک ماه بعد از درمان اندازه گیری شد. از معدل نمرات نیز بعنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. نتایج نشان داد که شناخت درمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان در موقعیت های امتحان فرض و افزایشی نمرات درسی از دیگر روشهای درمانی و گروه کنترل اثر بخش تر است. حساسیت زدایی منظم، ترکیب حساسیت زدایی منظم و شناخت درمانی و گروه کنترل با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند. این نتایج حاکی از اهمیت رویکرد شناختی در درمان اضطراب امتحان بود.

اضطراب امتحان

دی مان و همکاران (۱۹۹۱) تحقیقی در رابطه بین اضطراب امتحان و متغیرهای اضطراب حالت، عزت نفس، منبع کنترل، توانایی ذهنی و جنسیت انجام دادند که در آن ۱۰۳ دانشجوی دوره لیسانس شرکت داشتند. نتایج تحقیقی نشان داد افرادی که موقعیتها را تهدید آمیز ارزیابی می کردند، افرادی که احساس بی کفایتی می نمودند و از عزت نفس پایین برخوردار بودند و کسانی که دربارۀ کنترل شخصی شان شک داشتند به طور عمومی از اضطراب امتحان رنج می بردند. تحلیل های بیشتر روابط مستقل بین مؤلفه های اضطراب امتحان دانش آموزان و متغیرهای اضطراب حالت، منبع کنترل و توانایی ذهنی را آشکار کرد. (به نقل از سعید، ۱۳۷۲)

آرنولد و فرانک (۱۹۹۱) تحقیقی تحت عنوان تأثیرات ناظر امتحان آشنا بر اضطراب امتحان انجام دادند که در آن تأثیر آشنایی ناظر امتحان بر عملکرد امتحان خواندن و اضطراب امتحان ۱۰۱ دانش آموز پایه های پنجم و ششم را بررسی کردند. ابزارهای اندازه گیری شامل مقیاس اضطراب امتحان کودکان، مقیاس حالت دفاعی بودن کودکان و مقیاس خودپندار هاریمن بود. نتایج نشان داد که آزمودنیها با یک ناظر امتحان ناآشنا به طور معناداری نمرات نخواندن پایین تری کسب کردند. آزمودنیهای دارای بهرۀ هوشی متوسط در مقایسه با آزمودنیهای دارای بهرۀ هوشی بالا با پایین به طور معناداری نمرات خواندن پایین تری به دست آوردند و یک رابطۀ معنادار بین اضطراب امتحان دانش آموزان و تأثیرات ناظر غیرآشنا در عملکرد درسی پدیدار شد. (به نقل از اعتمادی تودشکی ۱۳۷۴)

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۱

چکیده…………………………………………………………………………………………… ۲

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………. ۳

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور…………………………………………….. ۳

پژوهشهای انجام گرفته در ایران…………………………………………………………….. ۸

فصل اول: طرح و تعریف مشکل، زمینۀ مشکل، هدف تحقیق، تعریف اصطلاحات

طرح و تعریف مشکل……………………………………………………………………….. ۱۲

زمینه مشکل……………………………………………………………………………………. ۱۵

هدف تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۷

تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم: اضطراب و امتحان

اضطراب و امتحان……………………………………………………………………………. ۱۸

تعریف اضطراب……………………………………………………………………………… ۱۹

معنی اضطراب………………………………………………………………………………… ۲۰

اضطراب از دیدگاه فروید………………………………………………………………….. ۲۱

اضطراب از دیدگاه راجرز…………………………………………………………………. ۲۱

ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب……………………………………………………. ۲۱

حد مطلوب اضطراب………………………………………………………………………… ۲۲

امتحان………………………………………………………………………………………….. ۲۳

اهداف امتحان………………………………………………………………………………… ۲۶

فصل سوم: اضطراب امتحان و ماهیت آن

اضطراب امتحان دانش آموزان و ماهیت آن…………………………………………….. ۲۸

ماهیت اضطراب امتحان…………………………………………………………………….. ۳۲

شیوع……………………………………………………………………………………………. ۳۴

تفاوتهای فردی در زمینۀ اضطراب امتحان……………………………………………….. ۳۵

فصل چهارم: سبب شناسی و اضطراب امتحان

سبب شناسی اضطراب امتحان……………………………………………………………… ۳۸

عوامل فردی و شخصیتی……………………………………………………………………. ۳۸

عوامل آموزشگاهی و جامعه ای…………………………………………………………… ۴۳

عوامل خانوادگی…………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل پنجم: مدلها و نظریه های اضطراب امتحان

مدلها و نظریه های اضطراب امتحان………………………………………………………. ۴۹

فصل ششم: ابزارهای سنجش اضطراب امتحان

ابزارهای سنجش اضطراب امتحان………………………………………………………… ۵۴

مقیاس ارزیابی شناختی……………………………………………………………………… ۵۶

مقیاس مهارتهای مطالعه…………………………………………………………………….. ۵۹

مقیاس اضطراب امتحان برای کودکان…………………………………………………… ۶۰

مشاهدۀ رفتاری……………………………………………………………………………….. ۶۲

اضطراب امتحان و عملکرد…………………………………………………………………. ۶۲

فصل هفتم: روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان

روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان…………………………………………………… ۶۵

توصیه ها و راهبردها برای پیشگیری از اضطراب امتحان……………………………… ۶۷

فصل هشتم: درمان اضطراب امتحان

درمان اضطراب ……………………………………………………………………………….. ۷۱

حساسیت زدایی منظم……………………………………………………………………….. ۷۱

روشهای شناختی…………………………………………………………………………….. ۷۳

یادگیری مشاهده ای (سرمشق گیری)…………………………………………………….. ۷۵

مهارتهای مطالعه……………………………………………………………………………… ۷۶

اهمیت مطالعه و نحوه درست آن………………………………………………………….. ۷۷

اضطراب ریاضی……………………………………………………………………………… ۸۲

بحث……………………………………………………………………………………………. ۸۴

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………… ۸۶

ضمائم

ضمیمه الف: سیاهه اضطراب امتحان دانش آموزان …………………………………….. ۸۷

ضمیمه ب: جدول سلسله مراتب اضطراب امتحان……………………………………… ۹۱

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنها
دانلود:  
قیمت محصول:   14800 تومان
تعداد صفحه:   91 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<